Warunki i zasady

Zastrzeżenia prawne i zasady korzystania z serwisu internetowego


Użytkownik wywołujący domeny z nazwą bluefilters lub im pochodne wyraża zgodę na następujące zasady i warunki:


 1. Wyłączne prawo do ww. serwisów internetowych ma Bluefilters Group. Wszystkie znaki handlowe, znaki graficzne (logo), adresy serwisów internetowych, nazwy produktów wchodzące w skład tego serwisu są znakami handlowymi i / lub własnością Bluefilters Group. Wykorzystanie tych znaków i nazw lub ich modyfikacji jest zabronione bez uzyskania na piśmie odpowiedniej zgody od Bluefilters Group.

 2. Żaden z zamieszczonych na stronie materiałów nie może być kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany, publikowany, wyświetlany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących. Zamieszczanie jakichkolwiek fragmentów tych materiałów bez pisemnego zezwolenia Bluefilters Group.

 3. Wszystkie nazwy, oznaczenia graficzne, słowno - graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na stronie są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej.

 4. Do korzystania ze znaków i oznaczeń, oraz materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym na terenach, gdzie sprzedawane są produkty Bluefilters jest Bluefilters Group oraz podmioty, które uzyskały stosowne zezwolenie od Bluefilters Group. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej, jest stanowczo zabronione.

 5. Bluefilters Group nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwerach , na których umieszczony jest serwis internetowy Bluefilters jednocześnie Bluefilters Group dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w ww. serwisie były zawsze dostępne i czytelne.

 6. Bluefilters Group zastrzega sobie prawo do zmian lub aktualizacji informacji umieszczonych w ww. serwisie internetowym. Przed dokonaniem zakupu produktu marki Bluefilters prosimy o kontakt z Lokalnym Oddziałem Bluefilters Group, czy informacje podane w serwisie internetowym są zgodne ze stanem faktycznym.

 7. Zamieszczone w serwisie internetowym Bluefilters odsyłacze (linki) do stron internetowych osób trzecich, sa wynikiem działania w dobrej wierze Bluefilters Group a także przekonania, iż zawartość tych stron pozostaje w związku z serwisem Bluefilters.

 8. Serwis Bluefilters daje dostęp do innych serwisów internetowych, które pozostają poza kontrolą Bluefilters Group. Bluefilters Group nie ponosi żadnej odpowiedzialność za treść oraz elementy graficzne zamieszczone na innych serwisach.

 9. Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie przedmiotowych materiałów innym osobom - w zakresie dozwolonego użytku osobistego, z zastrzeżeniem zakazu zmian, modyfikacji w ich treści i zapisie.

 10. Serwis internetowy Bluefilters daje dostęp do informacji o produktach i usługach dostępnych w innych krajach, co nie znaczy, że Bluefilters Group jest zobowiązane sprzedawać takie produkty lub usługi.

 11. Bluefilters Group zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości elektronicznych podmiotom, których dane kontaktowe zostały uzyskane dzięki działalności związanej z serwisem. Pod tym określeniem rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do działalności Bluefilters Group zarówno niekomercyjne jak i komercyjne

2008 Copyright © Bluefilters


warunki_i_zasady.inc Warunki i zasady